در خیابان چهره آرایش مکن


از جوانان سلب آسایش مکن


زلف خود از روسری بیرون مریز


در مسیر چشم ها افسون مریز


یاد کـن از آتش روز مـعــاد


طره ی گیسو مده در دست باد


خواهرم دیگر تو کودک نیستی


فاش تر گویم عروسک نیستی


خواهرم ای دختر ایران زمین


یک نظر عکس شهیدان را ببین


خواهر من این لباس تنگ چیست


پوشش چسبان رنگارنگ چیست


خواهرم این قدر طنازی نکن


با اصول شرع لجبازی نکن


در امور خویش سرگردان مشو 


نو عروس چشم نامردان مشو