دلا خــــو کــن به تنهـــایی ...

کــــــه از تن هـــا بلا خـــــــــــــــــــــیزد !!!
چــه زیبـا گفـت پـسر خـالـه : 

+نیلو بانـو نوشت : 

تنهـــایی با ارزش تـره 

تا

بودن با تن هـایی کـه بی ارزشـن !+نیلو بانـو نوشت : 


خیلی وقتـه نیاز به تنهــــایی و آرامــــش دارم ..

بلخـــره کوله بارم رو جمع می کنم و 

می رم , 

یه روزی کـه خــیلی دور نیســت !


* لطفـا نیلوبانـو نوشـتهام رو کـپی نکـنید !*