سلام

خدایااا خوابم نمیبره ...

یعنی من حق خوابیدنم ندارم تا شاید کمی آروم بشم ؟!؟

خدایااا خودت میدونی که خیلی خسته اااام ... 

پس مغزم رو نجات بده از فکرای جور واجور و ناجور و بیخود ...!!!...

خداااایا دوباره کمی هم به آدمهایت انسانیت را بیاموز چون خیلیا یادشون رفته که یه زمانی تو انسان خلقشون کردی ...