خبر بد:

 

نمیتوانید مردم را مجبور کنید

 

دوستتان داشته باشند، عاشقتان باشند، تاییدتان کنند و یا با شما خوب باشند..

 

زیرا از عهده ی کنترل کردن آنها ، برنمی آیید.

 

 

 

 

خبر خوب:

 

اصـــــــلا مهم نیست!


✿ ✿ ✿


کاش بدانیم

اگر دلیل اشک کسی شویم، دیگر با او طرف نیستیم...

با خـدای او طرفیــم !


+ من می تونم بی خیال باشم و فقط می سپارم به خـــــدا ...