سـلام نـام زیبـای اوستـــ ...
:)


19 خـــرداد تولدم بـود فقط همـین و دیگــر هیـچ ...

پــیر نشــدم فقط یک سـال دیگـه بزرگـتر شـدم و

پـخته تـــر ...


خـــدایا ممنـــونم کـه 26 سـال عمـر بـه من دادی ...

قــل می دم ازین بـه بعــد به درستـی از عـمر گـرانبهـام استفـاده کـنم ...


"خــــدای مـن شکـــرت "