قلـبت را آرام کـن...

 

یک وقتهایی بنشین و خـلوت کن با تمام سکـوت هایت

 

نگـاه کن به اطرافـت

 

بـه خوشبـختى هـایت

 

بـه کسـانی کـه میـدانی دوستـت دارنـد

 

بـه وجـود آدم هـایی کـه برایـت اهمیـت دارنـد

 

و به خــدایی که تنهایـت نخواهد گذاشت

 

گـاهی یـک جـای دنـج انتـخاب کن

 

گـاهی یـک جـای شـلوغ

 

آرامـش را در هـر دو پیـدا کـن

 

هم درکنار شلـوغی آدم هـا

 

هم درکنار پنجـره ای چـوبی و تنـها

 

دل مشـغولی ها را گـاهی سـاده تر حـس کـن

 

بـاران را بی چـتر بشنـاس

 

خوشحـالی را فریـاد بـزن

 

و بـدان که تـو" بهتـریـنى"

 

***

 

+ دلــم یک خـلوت عـاشقـانه می خـواهد ...

 

فقط مـن و خــدایم ...

 

 

 

 

+ آهنگ مـربوط بـه متن و حـال وهوایـم :

 

 

Yiruma - Do you

 

 


 

+ واقعـا با گـوش دادن ایـن آهنگ عمیقـا می رم تـو فکـر ...!...

 

+ خـــــدایا خـــیلی کــمکم کــن که ازین راهـی که انتخـاب کـردم دور نـشم ...