یادت باشد...


اگر وارد دوزخ شدی،از


"" تلخـــی عذاب""


به خدا شکایت نکناین همان


""شــیرینی گناهی""


است که در دنیا از آن لذت میبردی ..


***


+ پ . ن : می دونم عـزیز تر از جـانم بهت یه قــٌـلایی دادم ولی نتونستم نگهشون دارم ...


ولی ار امروز می خوام شروع کنم دوباره ... 


ان  شاالله ... محـتاج دعایـتم حـسین جـانم ...


+ مــــــــاییم ٌ نــــوای بی نــــــوایی ...


بســم الله اگـــر حـــریف مـــایـــــــــــــــــــــی ...