ســلام نـام زیبـآی اوســت ... 

 

و سـرآغـاز هـر جـمله ای 

 

:)


 

 

دریافت


 

 

 

التمـــاس دعــا 

 

 

متــن دعـا : 

 

مناجات شعبانیه