چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، “انتخابهایش” است … برای زیبا زندگی نکردن ، کوتاهی عمر را بهانه نکن ؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم !

 هنگامی که کسی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن...

 تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است ...... موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشممان را از روی هدف بر می‌داریم به نظرمان میرسند !

 اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن ...