به هوایت بگو اینقدر به سَرَم نزند ...

من

سَرم درد میکند !


:(