فرقی نمی کند...

 

 

 

      بگویم وبدانی!

 

 

 

                   یا نگویم و ندانی..!

 

 

 

فاصله دورت نمی کند وقتی،درخوب ترین جای اندیشه ام جا داری...

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

                                                                   سانازصباحی   

 

 

 

 

 

         

 

saftly-silently