ماشیـن ات که جـوش می آورد ..؛

 

 

 

حرکـت نمی کـنی.. کنـار زده و می ایسـتی !

 

 

 

وگرنـه ممـکن اسـت ماشـین آتـش بگیـرد .

 

 

 

خـودت هـم همینطـوری...

 

 

 

وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو !

 

 

 

بـزن کنـار ! سـاکـت بـاش..! و هیـچ نـگو...

 

 

 

 

وگـرنه هـم بـه خـودت آسیـب میـزنی هم به اطـرافیـان...

 

 

 

 


SAS-DEMO