دلم می خواهد عاشق باشد ،

 

عقلم می خواهد عاقل باشد ،

 

این می گوید زود باش... !

 

آن می گوید دور باش... !

 

احساسم این روزها دو شیفت کار می کند و حقوقش را از من می گیرد .


+ و ایـن است حــال ایـن روز هـای مـن !

+ بـین ایـن دو بدجـوری گـیر کـرده ام ...


آخـــــــــــــرش 


+شـاید زندگـیم را جمـع کنم ٌ بریـزم در کـوله ای و با خـود به جـایی دور ببـرم 

به جـایی دور کـه فقط خـودم و باشـم و خـــــــــــــــدایم ...