سـلام دوستـان ...


خـــدایا مـاه مهـمونیت رسیـده و مـن رو هـم مثـل بقیـه بنده هـات به ایـن مهمـونی با شکـوهت دعـوت کـردی ...


امــا حـــیف و صـد حیـف که نمی تونـم تو مهـمونیت شرکـت کـنم و لایقـــت نیستـم ... 


پـارسال یادتـه چنـد روزی اومـده بودم مهمونـیت و بعد از اون چـه قدر حـالم بد شـد !


:(


خـــــــدایا خـــیلی دعـــام کـــن چـون خیلی دلـم شکسـته ... 


از امـام رضـا  عزیز تـر جـانم خواستـم حـالم خـوب بشـه تا بتـونم روزه هـام رو بگیـرم و حـالم بـد نشـه ...


ولی ... 


خــــــــــدایا  محــتاجـــم ... 


دلـم سخـت معجـــــــــزه ات را می خــواهــد...