ایــن گـونـه وسـطـــ جــاده نشســـتنم آرزوســـت ...


:)


ایــن گــونه میـان خـیابان نشستـن هـم آرزوســـت ... 


:)


ایـن گـونه افطـار کردن هـم آرزوســت ... 


:)