زیبـایی یکی از ملزومات عـاشـق شدن در ذهـنِ تمام ِمـردان است ...

 

امـا زنی که تنها زیبـاسـت و از داشتن قـدرت درک عاجـز است .. به زودی برای مــردش تبدیل به یکی از وسایل گوشه و کنار منزل می شود !

 

 

عـــادی و گـاهی هم کســالت بار ...

وقتی نیچه گریست / اروین دی یالوم ...


***

+نیــــلو بانـو نوشـت :                                                                                                                                                                         


مـلاکـــ در انتخــاب انسان هـا چه زن و چه مـرد زیبایـی ظاهری اشتبـاه اسـت ...!

مهـــم زیبـایی باطــن است !