سلامم را از گلدسته های منبع عشق (حرم امام رضا )

نثار نسیم های خنک شرقی می کنم تا دل و جان شما را با نسیمی از جنس محبت نوازش کند ...
سلام دوستان در مشهد الرضا نائب زیاره تمام عزیزان هستم :)