آشفــــــته ام ...


از بعـــضی از حـــرفهای بعـضی از آدمـها واقعــا دلـم می گـــیره !


:(


+ ( بدون هیـچ مخــاطب خــاصی  !)