سـاده که می شوی همه چیز خوب می شود.

 

 

برایت فرقی نمی کند تجمل چیست، قیمت تویوتا لندکروزچند است.

 

 

مهم نیست نیاوران کجاست.

 

 

همیشه لبـخنـد بر لب داری

 

 

روی جدولهای کنار خیابان راه می روی،زیر باران دهانت را باز می کنی ..

 

 

آدم برفی که درست می کنی؛ شال گردنت را به او می بخشی.

 

 

سـاده که باشی آدم های ساده را دوست داری.

 

سـاده که می شوی فرمول نمی خواهی،

 

 

ایکس تو همیشه مساوی ایگرگ توست ،

 

 

سـاده که می شوی ،حجم نداری، جایی نمی گیری

 

 

زود به یاد دوستان می آیی و... دیر از خاطر می روی.

 

 

سـاده که می شوی کوچک می شوی...

 

 

توی دل همه جا می شوی...

 

 

 

 

 

 

 

 

Night Again