تک تک کسانی که می شناسی ؛

 

 

 

چیزی میدانند که تو نمی دانی .

 

 

 

 

 از آنها یاد بگیر ... 

 

 

 

 

 

 

دریافت