تا دهان بسته نشود، دل باز نمی شود !

 

 

 

و تا عبدالله نشوی ، عندالله نمی شوی. ....

 

 

 

 

علامه حسن زاده آملی  

 

 

 

***

 

سمت خـدا