سلام دوستان 

 

الان چند هفتـست واقعـا دندونم درد می کـنه ...

 

امـروزم به همـه دندان پـزشکیای محـلـمون سر زدم و یکی از یکی هزینه هـاش گـرون تـر بود !

 

منم همـه دنـدونـام پـوسیدن و خـرابن ... واقعـا دیگه طاقتـم تمـوم شده هر شب تا صبح بیدارم و درد می کـشم !

 

دیگه نمی دونم چـه کـار کـنم نزدیک 3 میلیون خـرج دندونـام میشـه !!!

 

:( حـالم خـوب نیـست :((

 

 

+ شـاید با این موسیقـی درد دنـدونم آروم تـر بشـه ! :

 

زیـبا