+ حـــضرت فاطمه عــزیز تر از جانـم  ...

 

نمی خـــواهم رازت را بگــویم به هیـچ کــس ...

 

راز عـــاشقــانه هـایمان را ...

 

می تــرسم حـــضرت فاطـمه ام عزیز تـر از جـانم را ازم بگـیرن !

 

می تـرسم ازیـن کـوفیانی که جــلوی ظهـــوره آقایم

 

امـام مهدی عزیـز تر از جـانم را گـرفته اند ... 

 

مـادر عـزیز تر از جـانم گـــرفته دلـــم ... 

 

مـــادرم دست دلـم را بگـیر و دعـایم کــن ...

 

آخــر می گـویند دعــای مـادر معـجزه می کـند ... 

 

:(

 

***

 

پــروانه ای که در آتش سـوخت ...