انتهای دریـا را برکـه ها نمی فهمند ؛ پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشـانیـت را

 

 

 

 

+ امــروز حـال دلـم خـیلی خـوب بـود خـدا ر وشـکـر ...

 

+ ایـن آهنگـــم به مـناسبت حـال و هـوای امـروزم :)

 


khodahafez_rafigh_gole shisheyi