زمین بــهشــت می شود...

 

 

روزیکه مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز قضـاوت ومسخـره کردن دیگـران ...!

 

 

هیچ چیز گناه نیست جز حــق النـاس ...!

 

 

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران  ...!

 

 

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهـربانى و انسـانیـت ...!

 

 

هیچ دینى با ارزشتر از انسـانیـت نیست ...!

 

 

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عـشـق ...!

 

 

هیچ چیز ماندگار نیست جز خـوبى و بـدى ...

 

 

 

***

 

ایــن آهنگـــ بهتــرینه ...

 

مــن عــاشق سـاز دهنـیم ( هـارمونـیکـا) ... 

 

:)


Nicky Wook - Love Paradise