دستــانت را بـه سـویش دراز کــن ... اون منـتظره تا دستـات ٌ بگــیره ...