خــــدایا

گفتم خسته ام ، گفتی : لاتقنطوامن رحمة الله ( زمـر / 53 )  

گفتم : هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی : إن الله یحول بین المرءقلبه ( انفـال / 26 )

گفتم : هیچکسی روندارم ، گفتی : نحن أقرب إلیه لحبل الورید ( ق / 16 )

گفتم : فراموشم نکردی؟ گفتی : فاذکرونی اذکرکم ( بقـره / 152 )

*** 

پ .ن : 


 

خیلی دلم می خـواد برم یه جـایی دور از همـه مـردم ...

فقط خودم باشم و خــــــــدای خودم ... 

خیلی نیاز به خـود سـازی دارم ...