ســلام نـام زیبـآی اوســت ... 

 

و سـرآغـاز هـر جـمله ای 

 

:)


 

 

 

هیچ تفاوتی نمیکند اگر ابـرها بالای سرت باشند یا نباشند

 

 

شادیت را به روز آفـتابی موکول نکن

 

 

آسمان با احساس تو آبی می شود ...

 

 

 

 

 

 

 

زنـــدگی عمـل کردن است

 

 

این شـِـکَـر نیست که چــای را شـیریـن می کند

 

 

 

بلکه حرکت قاشق چای خوری باعث شـیریـنی می شود

 

 

 

***

 

در این موسیقی هـم حـس قسنگـه زندگی جاریست :

 


لینک همین آهنگ زیبا : 

 

دریافت