ســلام نـام زیبـآی اوســت ... 


و سـرآغـاز هـر جـمله ای 


:)دلـــــم یـــــــــک جــــــای دنــــج میخـــــــــواهد 

آرام و بــــــــی تنـش

جایــــی بـــــاید باشد غیــــــر از این کنـــج تنهـــــــایی! 

تـــــا آدم گــــــــــاهی آنجـــا آرام بگیـــــــــــرد !

مثــــلا آغـــــــوش خـــــــــــدا...