ســلام نـام زیبـآی اوســت ... 


و سـرآغـاز هـر جـمله ای 


:)