+ چـــند تـا حـدیث زیبـا از امـام حـسین (ع) :


کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند....

امـام حـسین (ع)


  ...بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد


( امام حسین (ع


اگر حوادث سه گانه فقر، بیماری و مرگ وجود نداشت، انسان در برابر هیچ چیز سر فرود نمی‌آورد.


( امام حسین(عساعـت 2:12 نیمه شـب جمعـه


94.3.1