انسان ها زود پشیمان می شوند….

 گاه از گفته هایشان

گاه از نگفته هایشان

اما سراغ ندارم کسی را

که از" لبــخنــد زدن " پشیمان شده باشد

خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،

" لبــخنــد زدن "منطقی ترین گفت و گوی عاشقـانه است