یـاد گرفتم بخندم و ببخــشم .

 

خدا نیستـم ؛

 

اما زیر سایه اش بزرگ شدم...